[Mplayer-cvslog] CVS: main/DOCS/Russian DGA,1.4,1.5

Nick Kurshev nickols_k at users.sourceforge.net
Tue Jun 19 09:24:35 CEST 2001


Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/Russian
In directory usw-pr-cvs1:/tmp/cvs-serv1625/main/DOCS/Russian

Modified Files:
	DGA 
Log Message:
sync

Index: DGA
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/Russian/DGA,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -C2 -r1.4 -r1.5
*** DGA	2001/06/18 08:12:41	1.4
--- DGA	2001/06/19 07:24:33	1.5
***************
*** 13,19 ****
  
  A. îÅËÏÔÏÒÙÅ ÒÅÖÉÍÙ
 
 
- 
 1. éÔÏÇÏ
 ~~~~~~~~
--- 13,19 ----
  
  A. îÅËÏÔÏÒÙÅ ÒÅÖÉÍÙ
+ B. óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÂ ÏÛÉÂËÁÈ
 
 
 1. éÔÏÇÏ
 ~~~~~~~~
***************
*** 183,188 ****
  üÔÉ ÓÔÒÏËÉ ÏÔÌÉÞÎÏ ÒÁÂÏÔÁÀÔ Ó ÍÏÉÍ ÞÉÐÏÍ Riva128 ÐÒÉ ÉÓÐÏÌÚÏ×ÁÎÉÉ
  ÄÒÁÊ×ÅÒÁ nv.o XServer'Á.
 
! Acki (acki at acki-netz.de, www.acki-netz.de)         17.5.2001 
 
 ðÅÒÅ×ÏÄ: Nick Kurshev <nickols_k at mail.ru>
--- 183,203 ----
  üÔÉ ÓÔÒÏËÉ ÏÔÌÉÞÎÏ ÒÁÂÏÔÁÀÔ Ó ÍÏÉÍ ÞÉÐÏÍ Riva128 ÐÒÉ ÉÓÐÏÌÚÏ×ÁÎÉÉ
  ÄÒÁÊ×ÅÒÁ nv.o XServer'Á.
+ 
+ B. óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÂ ÏÛÉÂËÁÈ
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ 
+ åÓÌÉ ÷Ù ÉÓÐÙÔÙ×ÁÅÔÅ ÔÒÕÄÎÏÓÔÉ Ó DGA ÄÒÁÊ×ÅÒÏÍ ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÎÅ ÓÍÕÝÁÑÓØ ÎÁÐÉÛÉÔÅ
+ ÍÎÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ï ÏÛÉÂËÅ (e-mail ÁÄÒÅÓ ×ÎÉÚÕ). ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ mplayer Ó
+ ÏÐÃÉÅÊ -v É ×ËÌÀÞÉÔÅ ×ÓÅ ÓÔÒÏËÉ, ËÏÔÏÒÙÅ ÎÁÞÉÎÁÀÔÓÑ Ó vo_dga, × ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÏÂ
+ ÏÛÉÂËÅ:
+ 
+ vo_dga: (000) depth=24, bpp=24, r=00ff0000, g=0000ff00, b=000000ff, 640 x 480
+ ...
+ 
+ ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ×ËÌÀÞÉÔÅ ÔÁËÖÅ ×ÅÒÓÉÀ X11, ËÏÔÏÒÕÀ ÷Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ, ×ÉÄÅÏ ËÁÒÔÕ
+ É ÔÉÐ ÷ÁÛÅÇÏ CPU. íÏÄÕÌØ X11 ÄÒÁÊ×ÅÒÁ (ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÙÊ × XF86-Config) ÍÏÇ ÂÙ 
+ ÐÏÍÏÞØ ÔÏÖÅ. óÐÁÓÉÂÏ!
 
! Acki (acki at acki-netz.de, www.acki-netz.de)         18.6.2001 
 
 ðÅÒÅ×ÏÄ: Nick Kurshev <nickols_k at mail.ru>


_______________________________________________
Mplayer-cvslog mailing list
Mplayer-cvslog at lists.sourceforge.net
http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mplayer-cvslogMore information about the MPlayer-cvslog mailing list