[Mplayer-cvslog] CVS: main/DOCS/Polish BUGREPORTS,NONE,1.1 BUGS,NONE,1.1 Debian,NONE,1.1 FreeBSD,NONE,1.1 SUB+OSD,NONE,1.1

Dariush Pietrzak eyck at mplayerhq.banki.hu
Fri Jun 29 10:48:53 CEST 2001


Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/Polish
In directory mplayerhq:/var/tmp.root/cvs-serv31551

Added Files:
	BUGREPORTS BUGS Debian FreeBSD SUB+OSD 
Log Message:
polish translation of some key documents.


--- NEW FILE ---
Jak zg³aszaæ pluskwy ? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Po pierwsze przeczytaj DOCS/BUGS , i inne dokumenty . Je¿eli twój problem nie jest 
znany lub nie rozwi±zuj± go nasze instrukcje , wtedy zg³o¶ pluskwê : 
 
Gdzie? 
====== 
Zapisz siê na listê u¿ytkowników mplayera : 
http://lists.Sourceforge.Net/lists/listinfo/mplayer-users
oraz wy¶lij swój bugraport to : 
	mplayer-users at lists.sourceforge.net
Nie odpiszemy bezpo¶rednio wiêc pamiêtaj by najpierw zasubskrybowaæ listê.
 
Nie wysy³aj bugreportów prywatnie bezpo¶rednio na adres autora!!!
Pracujemy wspólnie nad kodem wiêc wszyscy s± zainteresowani.
BTW, czêsto inni u¿ytkownicy znaj± rozwi±zanie (problemy z konfiguracj± systemu,
z³e sterowniki itd ), nawet kiedy my my¶limy ¿e to pluskwa w kodzie.
Jêzykiem tej listy jest angielski!
 
Proszê opisz twój problem ze szczegó³ami ,podaj przyk³ady itd, i nie zapomnij
w³±czyæ:
Co?
=====

1. Informacja o systemie
- dystrybucja linuxa
 na przyk³ad:
 RedHat 7.1, Slackware 7.0 + pakiety developerskie z 7.1 ...
- wersja kernela
	  uname -a
- wersja libców
	ls -l /lib/libc[.-]*
- wesja X-ów
	 X -version
- wersja gcc i ld
	gcc -v
	ld -v
- wersja binutils
	as --version

2 . Sprzêt i sterowniki : 
- informacja o procesorze
	cat /proc/cpuinfo 
- producent i model karty video
	Przyk³ady : 
	Asus V3800U chip : nVidia TNT2 Ultra pro 32MB SDRAM 
	Matrox G400 DH 32MB SGRAM 
- typ i wersja sterownika video
Przyk³ady : 
	X wbudowany sterownik 
	nvidia 0.9.623 
	Utah Glx Cvs 2001-02-17 
	DRI z X 4.0.3
- typ i sterownik karty d¼wiêkowej
Przyk³ady : 
	Twórcze SBLive ! Z³oto z Ust sterownik od ust . Twórczy . Com ;)
	Creative SBLive! Gold ze sterownikiem OSS z oss.creative.com
	Creative SB16 ze sterownikami OSS z kernela
	GUS PnP z umulacja OSS ALSA
- je¶li nie jeste¶ pewien do³±cz wynik wykonania lspci -v 

Problemy z kompilacj±:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3 . Wyj¶cie configure/make : 
make distclean 
. /configure &>config.log
. /make &>make.log
4. oraz te pliki:
	config.h
	config.mak
	libvo/config.mak
 
 Problemy z odgrywaniem: 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 3 . Wyjscie mplayera z opcj± -v
 mplayer -v [opcje] nazwa.pliku &> mplayer.log
 
 
4 . Je¿eli problem jest specyficzny dla jednego lub kilku plików , 
 prosze przes³aæ te pliki na adres
 ftp://mplayer.dev.hu/MPlayer/incoming
 Zwykle pierwsze 1-5 Mb wystarczy do powielenia problemu
 ale najpierwsz powiniene¶ to sprawdziæ:
 dd if=twój.plik of=maly.plik bs=1k count=1024 
 ( wytnie to pierwszy megabajt z twój.plik i zapisze do maly.plik )
 Spróbuj jeszcze raz na tym ma³ym pliku i je¶li problem ponownie wyst±pi
 to znaczy ¿e wystarczy wys³aæ ma³y plik.
 Nigdy nie wysy³aj takich plików poczt±!
 Za³aduj go przez ftp a na liste wy¶lij tylko ¶cie¿kê/nazwê pliku.
 Je¿eli plik jest dostêpny przez sieæ wy¶lij _dok³adny_ URL do niego.
  
5 . W przypadku crashy ( segfault , SIGILL , sygna³ 4 itd ) : 
  
  Je¿eli masz coredump z katastrofy , patrz 5.a, je¶li nie patrz 5.b: 
   
5.a Wydrukuj nam coredump ( je¿eli zosta³ stworzony ). 
   Jak : 
   Utwórz nastêpuj±cy skrypt:
   
disass $eip-32 $eip+32
printf "eax=%08lX\n",$eax
printf "ebx=%08lX\n",$ebx
printf "ecx=%08lX\n",$ecx
printf "edx=%08lX\n",$edx
printf "esp=%08lX\n",$esp
printf "ebp=%08lX\n",$ebp
printf "edi=%08lX\n",$edi
printf "esi=%08lX\n",$esi


Pó¼niej po prostu wykonaj nastêpuj±ce polecenie:
gdb mplayer --core=core -batch --command=command_file >mplayer.bug
    
5.b.: uruchom MPlayera w gdb:
[ w shellu roota/u¿ytkownika: ] 
# gdb mplayer 
[ prompt gdb : ] 
	> run -v [options-to-mplayer] filename
	. ( czekaj a¿ huknie ) 
	> bt 
	> disass $eip-32 $eip+32 
I wy¶lij nam wyj¶cie z tego co powy¿sze!
	 
Ogólnie:
~~~~~~~~~~ 
 Je¶li co¶ jest du¿e (logi itd) wtedy lepiej za³adowac to przez ftp 
(najlepiej zgzipowane), oraz do³±czyæ jedynie ¶cie¿kê/nazwê pliku w raporcie!


--- NEW FILE ---
Znane problemy:
~~~~~~~~~~

Szczególne, zale¿ne od systemu/CPU :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. SIGILL (signal 4) in draw_frame, on P3 (mostly with 2.2.x kernels):
 Problem: movups is crashing in libvo/fastmemcpy.h
 Workaround: ./configure --disable-fastmemcpy
 SOLVED: disabled SSE code in fastmemcpy.h ;(

2. No image (black image) in RGB 15/16bpp (x11,dga,fbdev,svga) playing
 MPEG or OpenDivX files:
 Problem: gcc 2.96 bug
 Workaround: ./configure --disable-mmx, or use gcc 2.95.x
 SOLVED: code fixed

3. SIGILL (signal 4) or other fault at loading l3codeca.acm:
 Problem: shared libs are loaded to 0x00xxxxxx instead of 0x40xxxxxx
 Workaround: mplayer -afm 1 ...
 SOLVED: you are using some security kernel patch, like OpenWall etc.

4. SIGILL (signal 4) on P3 using 2.2.x kernels:
 Problem: kernel 2.2.x doesn't have proper (working) SSE support
 Solution: upgrade kernel to 2.4.x
 Workaround: ./configure --disable-sse

5. General SIGILL (signal 4):
 Problem: you compiled and run mplayer in different machines
  (for example compiled on P3 and running on celeron)
 Solution: compile MPlayer on the same machine where you will use it!
 Workaround: ./configure --disable-sse etc. options

Various A-V sync and other audio problems:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
General audio delay or jerky sound (exists with all or many files):
- audio buffer problems (buffer size badly detected)
 Workaround: mplayer -abs option
- slow machine (cpu or vga)
 try with -vo null, if it plays well, then you have slow VGA card/driver:
 Workaround: buy a faster card or read DOCS/VIDEOCARDS about how to speed up
 SOLVED: try -framedrop

Audio delay/de-sync specific to one or a few files:
- bad file (please upload the file, so we can check & fix)
 Workaround: -ni or -bps option  (for non-interlaved or bad files)
       -mc 0  (required for files with VBR audio)
       -delay option or +/- keys at runtime to adjust delay
- your soundcard doesn't support 48Khz playback
 Workaround: buy a better soundcard... 
       or try to decrease fps by 10% (use -fps 27 for a 30fps movie)
- slow machine
 (if A-V is not around 0, and teh last number in the status line increasing)
 Workaround: -framedrop

After many > or ^ (fast forward) audio vs. video is going out of sync (ASF/AVI)
- bug in mplayer code (a-v sync probs after seek... not really bug but
 my avi/asf seeking code is not perfect yet)
 Workaround: -bps
 SOLVED: code fixed (but -bps still can help)

Signal 11 in decode_audio:
- mp3lib doesn't handle (yet) well bad/broken audio streams
 Workaround: -afm 4
 SOLVED: fixed mp3lib, it must be rock solid now!
- if it's still bad, try with -nosound [and report the bug, see BUGREPORTS]

No sound at all:
- your file uses an unsupported codec
 Workaround: read DOCS/CODECS, and help us adding support for it

Video-out problems:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
First note: options -fs -vm and -zoom are just recommendations, not (yet)
supported by all drivers. So it isn't a bug if it doesn't work.
Only a few driver supports scaling/zooming, don't expect this from x11 or dga.

OSD/sub flickering:
- x11 driver: sorry, it can't be fixed now
- xv driver: increase number of buffers in libvo/vo_xv.c, and recompile all


A'rpi / Astral & ESP-team

--- NEW FILE ---
Aby zbudowaæ pakiet:
 ¦ci±gnij najnowsz± wersjê z cvs, lub ¶wie¿ego .tgz i rozpakuj go,
 cd do katalogu programu:
eyck at incubus:~/src$ cd main
eyck at incubus:~/src/main$ fakeroot debian/rules binary
 (... mplayer wykrywa sprzêt, dostêpne sterowniki..i... )
 ..
 dpkg-deb: building package `mplayer' in `../mplayer_0.18-1_i386.deb'.

I teraz wystarczy jako root uruchomiæ: dpkg -i ../mplayer_0.18-1_i386.deb 
Tak to bêdzie wygl±daæ:

eyck at incubus:/src/main$ sudo dpkg -i ../mplayer_0.18-1_i386.deb 
Password:
(Reading database ... 26946 files and directories currently installed.)
Preparing to replace mplayer 0.17a-1 (using ../mplayer_0.18-1_i386.deb) ...
Unpacking replacement mplayer ...
Setting up mplayer (0.18-1) ...


--- NEW FILE ---
Notatki dla u¿ytkowników FreeBSD
======================= 
 
1 . Bêdziesz potrzebowa³ GNU make ( gmake , /usr/ports/devel/gmake ) , 
Rodzime BSD make nie zadzia³a w³a¶ciwie.

2 . Aby uruchomiæ mplayera bêdziesz potrzebowa³ przekompilowaæ j±dro z opcj±
" options USER_LDT " ( chyba ¿e uje¿dzasz -CURRENT, gdzie opcja ta jest domy¶ln± )
 
3 . Je¿eli mplayer narzeka "CD-ROM Device '/dev/cdrom/' not found!" zrób
symboliczne dowi±zanie: ln -s /dev/<twoje urzadzenie cdrom> /dev/cdrom
 
4 . Nie ma jeszcze supportu dla DVD w FreeBSD
Czuj siê zaproszony by go dodaæ;)
 
Baw siê dobrze (tak jak ja)!
 
-- 
Vladimir Kushnir 
   


--- NEW FILE ---
Podtytu³y 
-- -- -- -- - 
Tak, mplayer wspiera du¿± gamê typów napisów. Aktualnie ( 2001/06/01 ) 
7 rodzaji podtytu³ów/napisów mog± byæ u¿ywany przez kod subreadera.
Aby zobaczyæ co to za formaty zobacz plik subreader.c linia 20.
 
Podtytu³y s¹ wystawiane na pokaz z technik¹ nazywany Na Ekranie Wystawiaj¹ na pokaz . 
Napisy s± wy¶wietlane technik± zwan± OSD, On Screen Display.
OSD jest u¿ywany by wy¶wietlaæ aktualny czas, wska¼nik g³o¶no¶ci oraz 
wska¼nik wyszukiwania.
 
 
INSTALOWANIE OSD oraz napisów.
-- -- -- - 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@ Uwaga: OSD i napisy nie s± standardowo skonfigurowane.
@ Musisz ¶ci±gn±c fonty ze strony mplayera 
@ mplayer.sf.net/homepage/dload.html
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Standartowy ( Centralne europejskie , Latin1 ) pakunek fontów : 
	http://mplayer.dev.hu/mp-ftp/release/mp_font3.zip
	http://thot.banki.hu/mp-ftp/releases/mp_font3.zip
	( mp_font1 i mp_font2 s± ju¿ nieaktualne )
 
Cyrylica : 
	http://thot.banki.hu/mp-ftp/releases/bgfont.zip
 
A pod tym adresem znajdziesz koreañskie fonty
	http://realtime.ssu.ac.kr/~lethean/mplayer
	
Jak ¶ci±gniesz, UNZIPuj pliki do ~/.mplayer/font/
Powiniene¶ teraz zobaczyæ zegar w lewym górnym rogu filmu
(wyl±cz to za pomoc± klawisza 'o')
 
OSD ma 3 stany : ( prze³±czaj za pomoc± 'o' )
- zegar + wska¼nik wolumenu + wska¼nik wyszukiwania + sub ( standart ) 
- wolumenu kreska + szuka kreski + ³odzi podwodna 
- tylko napisy
   _______________________________________________
Mplayer-cvslog mailing list
Mplayer-cvslog at lists.sourceforge.net
http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mplayer-cvslogMore information about the MPlayer-cvslog mailing list