[Mplayer-cvslog] CVS: main/DOCS/German faq.html,1.29,1.30

Attila Kinali CVS attila at mplayerhq.hu
Mon Jun 3 21:22:01 CEST 2002


Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/German
In directory mail:/var/tmp.root/cvs-serv7133

Modified Files:
	faq.html 
Log Message:
fix small typo


Index: faq.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/German/faq.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -r1.29 -r1.30
--- faq.html	3 Jun 2002 17:29:52 -0000	1.29
+++ faq.html	3 Jun 2002 19:21:58 -0000	1.30
@@ -372,7 +372,7 @@
 <TD></TD><TD VALIGN=top><FONT CLASS="text">Q:</TD><TD WIDTH=100%><B><FONT CLASS="text">
 Icewm's Taskbar bleibt im Vollbildschirm-Modus ständig über der Filmausgabe!
 </B></TD><TR><TD></TD><TD VALIGN=top><FONT CLASS="text">A:</TD><TD><FONT CLASS="text">
-Dies sollte nicht mehr geschehen, falls die <CODE>-icelayer</CODE> Option verwendet wird.
+Dies sollte nicht mehr geschehen, falls doch ist die <CODE>-icelayer</CODE> Option zu verwenden.
 </TD><TR><TD COLSPAN=3>&nbsp;</TD><TR>
 
 <TD></TD><TD VALIGN=top><FONT CLASS="text">Q:</TD><TD WIDTH=100%><B><FONT CLASS="text">
More information about the MPlayer-cvslog mailing list