[Mplayer-cvslog] CVS: main/DOCS/Polish documentation.html,1.16,1.17

Diego Biurrun CVS diego at mplayerhq.hu
Mon Jun 10 18:51:44 CEST 2002


Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/Polish
In directory mail:/var/tmp.root/cvs-serv4343/Polish

Modified Files:
	documentation.html 
Log Message:
http_proxy environment variable should be lowercase.
Patch by Eric Lammerts.


Index: documentation.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/Polish/documentation.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -r1.16 -r1.17
--- documentation.html	11 May 2002 22:51:04 -0000	1.16
+++ documentation.html	10 Jun 2002 16:51:41 -0000	1.17
@@ -1726,7 +1726,7 @@
 protoko³u HTTP lub MMS.</P>
 
 <P>Odtwarzanie  uruchamia siê przez zwyczajne podanie adresu URL w linii
-poleceñ. <B>MPlayer</B> honoruje równie¿ zmienn± ¶rodowiskow±  HTTP_PROXY i
+poleceñ. <B>MPlayer</B> honoruje równie¿ zmienn± ¶rodowiskow±  http_proxy i
 u¿ywa proxy je¶li jest ono dostêpne. Proxy mo¿e byæ równie¿ wymyszone:</P>
 <P><CODE>
 mplayer http_proxy://proxy.micorsops.com:3128/http://micorsops.com:80/stream.asf
More information about the MPlayer-cvslog mailing list