[Mplayer-cvslog] CVS: main help_mp-pl.h,1.26,1.27

Johannes Feigl jaf at mplayerhq.hu
Sun Jun 16 09:32:26 CEST 2002


Update of /cvsroot/mplayer/main
In directory mail:/var/tmp.root/cvs-serv9406

Modified Files:
	help_mp-pl.h 
Log Message:
updates by GoTaR <gotar at poczta.onet.pl>

Index: help_mp-pl.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help_mp-pl.h,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -r1.26 -r1.27
--- help_mp-pl.h	3 Jun 2002 15:06:30 -0000	1.26
+++ help_mp-pl.h	16 Jun 2002 07:32:14 -0000	1.27
@@ -37,7 +37,7 @@
 " -playlist <file>wybór pliku z playlist±\n"
 " -vid x -aid y  wybór odtwarzanego strumienia video (x) i audio (y)\n"
 " -fps x -srate y wybór prêdko¶ci odtwarzania video (x fps) i audio (y Hz)\n"
-" -pp <quality>  wybór filtra wyg³adzaj±cego (zobacz manual/dokumentacje)\n"
+" -pp <quality>  wybór filtra wyg³adzaj±cego (zobacz manual/dokumentacjê)\n"
 " -framedrop   gubienie klatek (dla wolnych maszyn)\n"
 "\n"
 "Podstawowe klawisze: (pe³na lista w manualu, sprawd¼ tak¿e input.conf\n"
@@ -46,10 +46,10 @@
 " < lub >     przeskok o jedn± pozycjê w playli¶cie\n"
 " p lub SPACE   zatrzymanie filmu (kontynuacja - dowolny klawisz)\n"
 " q lub ESC    zatrzymanie odtwarzania i wyj¶cie z programu\n"
-" + lub -     regulacja opó¼nienia d¼wiêku o +/- 0.1 sekundy\n"
+" + lub -     regulacja opó¼nienia d¼wiêku o +/- 0,1 sekundy\n"
 " o        prze³±czanie trybów OSD: pusty / belka / belka i zegar\n"
 " * lub /     zwiêkszenie lub zmniejszenie natê¿enia d¼wiêku\n"
-" z lub x     regulacja opó¼nienia napisów o +/- 0.1 sekundy\n"
+" z lub x     regulacja opó¼nienia napisów o +/- 0,1 sekundy\n"
 " r lub t     regulacja po³o¿enia napisów (zobacz tak¿e -vop expand !)\n"
 "\n"
 " **** DOK£ADNY SPIS WSZYSTKICH DOSTÊPNYCH OPCJI ZNAJDUJE SIÊ W MANUALU! ****\n"
@@ -68,8 +68,8 @@
 #define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer przerwany sygna³em %d w module: %s \n"
 #define MSGTR_NoHomeDir "Nie mogê znale¼æ katalogu HOME\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "problem z get_path(\"config\")\n"
-#define MSGTR_CreatingCfgFile "Stwarzam plik z konfiguracj±: %s\n"
-#define MSGTR_InvalidVOdriver "Nieprawid³owa nazwa sterownika video: %s\nU¿yj '-vo help' aby dostaæ listê dostêpnych streowników video.\n"
+#define MSGTR_CreatingCfgFile "Tworzê plik z konfiguracj±: %s\n"
+#define MSGTR_InvalidVOdriver "Nieprawid³owa nazwa sterownika video: %s\nU¿yj '-vo help' aby dostaæ listê dostêpnych sterowników video.\n"
 #define MSGTR_InvalidAOdriver "Nieprawid³owa nazwa sterownika audio: %s\nU¿yj '-ao help' aby dostaæ listê dostêpnych sterowników audio.\n"
 #define MSGTR_CopyCodecsConf "(skopiuj/zlinkuj etc/codecs.conf do ~/.mplayer/codecs.conf)\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Nie mogê za³adowaæ fontu: %s\n"
@@ -81,7 +81,7 @@
 #define MSGTR_CantOpenDumpfile "Nie mogê otworzyæ pliku dump!!!\n"
 #define MSGTR_CoreDumped "core dumped :)\n"
 #define MSGTR_FPSnotspecified "FPS nie podane (lub b³êdne) w nag³ówku! U¿yj opcji -fps!\n"
-#define MSGTR_NoVideoStream "Przepraszam, brak strumienia video... nie dzia³a to na razie\n"
+#define MSGTR_NoVideoStream "Przykro mi, brak strumienia video... nie dzia³a to na razie\n"
 #define MSGTR_TryForceAudioFmt "Wymuszam zastosowanie kodeka audio z rodziny %d ...\n"
 #define MSGTR_CantFindAfmtFallback "Nie mogê znale¼æ kodeka audio dla wymuszonej rodziny, wracam do standardowych.\n"
 #define MSGTR_CantFindAudioCodec "Nie mogê znale¼æ kodeka dla formatu audio 0x%X !\n"
@@ -90,7 +90,7 @@
 #define MSGTR_TryForceVideoFmt "Wymuszam zastosowanie kodeka video z rodziny %d ...\n"
 #define MSGTR_CantFindVfmtFallback "Nie mogê znale¼æ kodeka video dla wymuszonej rodziny, wracam do standardowych..\n"
 #define MSGTR_CantFindVideoCodec "Nie mogê znale¼æ kodeka dla wybranego -vo i formatu video 0x%X !\n"
-#define MSGTR_VOincompCodec "Przepraszam, wybrany sterownik video_out jest niekompatybilny z tym kodekiem.\n"
+#define MSGTR_VOincompCodec "Przykro mi, wybrany sterownik video_out jest niekompatybilny z tym kodekiem.\n"
 #define MSGTR_CouldntInitVideoCodec "FATAL: Nie mogê zainicjowaæ kodeka video :(\n"
 #define MSGTR_EncodeFileExists "Plik ju¿ istnieje: %s (nie nadpisz swojego ulubionego AVI!)\n"
 #define MSGTR_CantCreateEncodeFile "Nie mogê stworzyæ pliku do zakodowania\n"
@@ -125,7 +125,7 @@
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Odczytujê ze stdin...\n"
 #define MSGTR_UnableOpenURL "Nie mogê otworzyæ URL: %s\n"
 #define MSGTR_ConnToServer "Po³±czony z serwerem: %s\n"
-#define MSGTR_FileNotFound "Plik nie znaleziony: '%s'\n"
+#define MSGTR_FileNotFound "Plik nieznaleziony: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Nie mogê otworzyæ urz±dzenia DVD: %s\n"
 #define MSGTR_DVDwait "Odczytujê strukturê dysku, proszê czekaæ...\n"
@@ -158,7 +158,7 @@
 #define MSGTR_DetectedQTMOVfile "Wykryto format QuickTime/MOV!\n"
 #define MSGTR_MissingMpegVideo "Zagubiony strumieñ video MPEG !? skontaktuj siê z autorem, mo¿e to b³±d:(\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "B³êdny strumieñ MPEG-ES ??? skontaktuj siê z autorem, mo¿e to b³±d:(\n"
-#define MSGTR_FormatNotRecognized "========== Przepraszam, format pliku nierozpoznany/nieobs³ugiwany ==========\n"\
+#define MSGTR_FormatNotRecognized "=========== Przykro mi, format pliku nierozpoznany/nieobs³ugiwany ===========\n"\
 				 "=== Je¶li to strumieñ AVI, ASF lub MPEG, proszê skontaktuj siê z autorem! ===\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Nie znaleziono strumienia video!\n"
 #define MSGTR_MissingAudioStream "Nie znaleziono strumienia audio... -> nosound\n"
@@ -178,7 +178,7 @@
 #define MSGTR_EncryptedVOB "Zaszyfrowany plik VOB (nie wkompilowano obs³ugi libcss)! Przeczytaj plik DOCS/cd-dvd.html\n"
 #define MSGTR_EncryptedVOBauth "Zaszyfrowany strumieñ, nie za¿yczy³e¶ sobie autentykacji!!\n"
 
-#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Spakowane nag³ówki nie s± obs³ugiwane (na razie)!\n"
+#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Skompresowane nag³ówki nie s± obs³ugiwane (na razie)!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Uwaga! wykryto zmienn± FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Uwaga! zbyt du¿o scie¿ek!"
 #define MSGTR_MOVnotyetsupp "\n**** Format Quicktime MOV nie jest na razie obs³ugiwany !!!!!!! ****\n"
@@ -245,20 +245,20 @@
 #define MSGTR_Remove "Usuñ"
 
 // --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Przepraszam, za ma³o pamiêci na bufor rysowania."
-#define MSGTR_NEMFMR "Przepraszam, za ma³o pamiêci na renderowanie menu."
-#define MSGTR_NEMFMM "Przepraszam, za ma³o pamiêci na maskê kszta³tu g³ównego okna."
+#define MSGTR_NEMDB "Przykro mi, za ma³o pamiêci na bufor rysowania."
+#define MSGTR_NEMFMR "Przykro mi, za ma³o pamiêci na renderowanie menu."
+#define MSGTR_NEMFMM "Przykro mi, za ma³o pamiêci na maskê kszta³tu g³ównego okna."
 
 // --- skin loader error messages
 #define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] b³±d w pliku konfiguracyjnym skórki w linii %d: %s"
 #define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[skin] ostrze¿enie w pliku konfiguracyjnym skórki w linii %d: widget znaleziony, ale poprzednia \"sekcja\" nie znaleziona ( %s )"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[skin] ostrze¿enie w pliku konfiguracyjnym skórki w linii %d: widget znaleziony, ale poprzednia \"subsekcja\" nie znaleziona (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[skin] ostrze¿enie w pliku konfiguracyjnym skórki w linii %d: widget znaleziony, ale poprzednia \"podsekcja\" nie znaleziona (%s)"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Bitmapy 16 bitowe lub mniejsze nie obs³ugiwane ( %s ).\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "plik nie znaleziony ( %s )\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "b³±d odczytu bmp ( %s )\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "b³±d odczytu tga ( %s )\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "b³±d odczytu png ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "tga pakowane RLE nie obs³ugiwane ( %s )\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "tga kompresowane RLE nie obs³ugiwane ( %s )\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "nieznany typ pliku ( %s )\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConvertError "b³±d konwersji 24 bitów na 32 bity ( %s )\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "nieznany komunikat: %s\n"
@@ -290,7 +290,7 @@
 #define MSGTR_MENU_Size "Wielko¶æ"
 #define MSGTR_MENU_NormalSize "Normalna wielko¶æ"
 #define MSGTR_MENU_DoubleSize "Podwójna wielko¶æ"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Pe³en Ekran"
+#define MSGTR_MENU_FullScreen "Pe³en ekran"
 #define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
 #define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
 #define MSGTR_MENU_PlayDisc "Odtwarzaj dysk ..."
More information about the MPlayer-cvslog mailing list