[MPlayer-cvslog] CVS: main mmx.h,1.1,1.2

Michael Niedermayer CVS syncmail at mplayerhq.hu
Thu Jun 2 22:54:04 CEST 2005


CVS change done by Michael Niedermayer CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv5262

Modified Files:
	mmx.h 
Log Message:
one bugfix and a few gcc4 bug workaorunds by (Gianluigi Tiesi: mplayer, netfarm it)


Index: mmx.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/mmx.h,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- mmx.h	28 Oct 2001 11:47:21 -0000	1.1
+++ mmx.h	2 Jun 2005 20:54:01 -0000	1.2
@@ -353,7 +353,7 @@
 #define	mmx_m2r(op, mem, reg) \
 	__asm__ __volatile__ (#op " %0, %%" #reg \
 			      : /* nothing */ \
-			      : "X" (mem))
+			      : "m" (mem))
 
 #define	mmx_r2m(op, reg, mem) \
 	__asm__ __volatile__ (#op " %%" #reg ", %0" \
More information about the MPlayer-cvslog mailing list