[MPlayer-cvslog] CVS: main/libmpdemux demuxer.h,1.88,1.89

Jindrich Makovicka CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Feb 12 11:51:06 CET 2006


CVS change done by Jindrich Makovicka CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/libmpdemux
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv18119

Modified Files:
	demuxer.h 
Log Message:
forgotten cast (blows on gcc4)

Index: demuxer.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/libmpdemux/demuxer.h,v
retrieving revision 1.88
retrieving revision 1.89
diff -u -r1.88 -r1.89
--- demuxer.h	12 Feb 2006 09:28:09 -0000	1.88
+++ demuxer.h	12 Feb 2006 10:51:04 -0000	1.89
@@ -190,7 +190,7 @@
   dp->flags=0;
   dp->refcount=1;
   dp->master=NULL;
-  if (len > 0 && (dp->buffer = malloc(len + 8)))
+  if (len > 0 && (dp->buffer = (unsigned char *)malloc(len + 8)))
     memset(dp->buffer + len, 0, 8);
   else
     dp->len = 0;
More information about the MPlayer-cvslog mailing list