[MPlayer-cvslog] r19744 - trunk/DOCS/xml/ru/formats.xml

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Fri Sep 8 08:45:10 CEST 2006


Author: voroshil
Date: Fri Sep  8 08:45:10 2006
New Revision: 19744

Modified:
   trunk/DOCS/xml/ru/formats.xml

Log:
r19737: Remove 404 NuppelVideo link.


Modified: trunk/DOCS/xml/ru/formats.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/formats.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/formats.xml	Fri Sep  8 08:45:10 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="koi8-r"?>
-<!-- synced with r18247 -->
+<!-- synced with r19737 -->
 <sect1 id="formats">
 <title>ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÆÏÒÍÁÔÙ</title>
 
@@ -272,7 +272,7 @@
 <sect3 id="nuppelvideo">
 <title>NuppelVideo ÆÁÊÌÙ</title>
 <para>
-<ulink url="http://mars.tuwien.ac.at/~roman/nuppelvideo">NuppelVideo</ulink> -
+NuppelVideo -
 ÜÔÏ ÓÒÅÄÓÔ×Ï ÚÁÈ×ÁÔÁ Ó ô÷ (AFAIK:). <application>MPlayer</application> ÍÏÖÅÔ
 ÞÉÔÁÔØ ÅÇÏ <filename>.NUV</filename> ÆÁÊÌÙ (ÔÏÌØËÏ NuppelVideo 5.0). üÔÉ ÆÁÊÌÙ
 ÍÏÇÕÔ ÓÏÄÅÒÖÁÔØ ÎÅÓÖÁÔÙÅ YV12, YV12+ÓÖÁÔÙÅ RTJpeg, YV12 ÓÖÁÔÙÅ RTJpeg+lzo ÉMore information about the MPlayer-cvslog mailing list