[MPlayer-cvslog] r27664 - trunk/libmpdemux/demux_asf.c

reimar subversion at mplayerhq.hu
Thu Sep 25 19:11:01 CEST 2008


Author: reimar
Date: Thu Sep 25 19:11:01 2008
New Revision: 27664

Log:
Do not special-case a grouping-subsegment length of 0.
Fixes samples/asf-wmv/quicktime.wmv


Modified:
  trunk/libmpdemux/demux_asf.c

Modified: trunk/libmpdemux/demux_asf.c
==============================================================================
--- trunk/libmpdemux/demux_asf.c	(original)
+++ trunk/libmpdemux/demux_asf.c	Thu Sep 25 19:11:01 2008
@@ -499,7 +499,6 @@ static int demux_asf_fill_buffer(demuxer
 		 p++;
          //printf(" group part: %d bytes\n",len2);
          if(len2 > len - 1 || len2 < 0) break; // Not enough data
-         if(len2 == 0) continue;
          len2 = FFMIN(len2, asf->packetsize);
          demux_asf_read_packet(demux,p,len2,streamno,seq,x,duration,-1,keyframe);
          p+=len2;More information about the MPlayer-cvslog mailing list