[MPlayer-cvslog] r29403 - trunk/input/input.c

ben subversion at mplayerhq.hu
Fri Jun 26 22:21:39 CEST 2009


Author: ben
Date: Fri Jun 26 22:21:38 2009
New Revision: 29403

Log:
Increase slave mode buffer so that one can load files with a deeper
path (or bigger URLs).
Patch by Mathieu Schroeter (mathieu DOT schroeter AT gamesover DOT ch).

Modified:
   trunk/input/input.c

Modified: trunk/input/input.c
==============================================================================
--- trunk/input/input.c	Fri Jun 26 18:20:15 2009	(r29402)
+++ trunk/input/input.c	Fri Jun 26 22:21:38 2009	(r29403)
@@ -918,7 +918,7 @@ mp_input_parse_cmd(char* str) {
   return cmd;
 }
 
-#define MP_CMD_MAX_SIZE 256
+#define MP_CMD_MAX_SIZE 4096
 
 static int
 mp_input_read_cmd(mp_input_fd_t* mp_fd, char** ret) {


More information about the MPlayer-cvslog mailing list